Strategie kulturních a kreativních odvětví

Hrdinové kulturních a kreativních odvětví

11 příběhů inspirativních osobností z kulturních a kreativních odvětví

Seriál Hrdinové kulturních a kreativních odvětví - jedenáct příběhů inspirativních osobností od produktového a módního designu, přes nový cirkus, divadlo, oživení české sklářské tradice až po literaturu a filmovou a televizní scenáristiku.

Dozvíte se, jaké to je napsat knihu nebo dobrou komedii, tvořit oděvní kolekci pro tým českých olympioniků nebo prodat svou vlastní VR hru Facebooku.

Seriál vám přináší Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Kreativním Českem, Institutem umění - Divadelním ústavem. Seznamte se s profesionály kulturních a kreativních odvětví z celé republiky, kteří mají co říct, ukázat a čím inspirovat!

příběhy hrdinů KKO

O strategii

Kulturní a kreativní odvětví představují extrémně pestrou oblast lidské činnosti. KKO definujeme jako ekonomické činnosti v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru, které využívají talentu a dovedností občanů a jsou založeny na kulturních hodnotách nebo uměleckých vyjádřeních. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Kulturní a kreativní odvětví slouží mj. k tvorbě bohatství zejména skrze využití duševního vlastnictví. Kreativita je klíčovým vstupem a nejedná se o její pouhé přeprodávání. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO (podrobněji viz Strategie rozvoje a podpory KKO, podkapitola 1.3.).

Strategie kulturních a kreativních odvětví představuje první krok k systémové podpoře kulturního a kreativního potenciálu ČR

Některé státy těží ze svého geografického postavení, jiné z nerostných surovin. Pro Českou republiku vždy byly zásadní kreativita jejích obyvatel a kultura. V této oblasti patří mezi světovou elitu. Kulturní dědictví navíc stát nezíská přes noc, ale jen díky dlouhodobé podpoře a péči. V této oblasti má proto Česká republika značnou výhodu. Kreativita a kultura jsou strategickými surovinami nového tisíciletí a na rozdíl od nerostného bohatství se jedná o nevyčerpatelné zdroje. Zároveň představují dvě nutné podmínky pro rozvoj kulturního a kreativního průmyslu. Ten v posledních desetiletích nabývá celosvětově na důležitosti. V Německu již například předstihl chemický, finanční nebo energetický průmysl co se přidané hodnoty týče.

V České republice však zatím nebyl kulturní a kreativní průmysl dostatečně podpořen. Samotný potenciál nestačí a je nutné se o tato odvětví zajímat přímo. Nastavení podpory přitom není jednoduché, jelikož představují pestrou škálu činností. Architektura, design, film, knihy a vydavatelství, počítačové hry, řemesla jako sklářství, nebo módní návrhářství aj. mají často rozdílné potřeby. Z toho důvodu je nutné nejprve nastavit dobře fungující strukturu, a to nejen v rámci jednoho resortu. Zásadní proto bude spolupráce s dalšími ministerstvy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu. Nutnou součástí je i podpora na lokální úrovni, jelikož každý region má svá specifika a odlišné možnosti.

Strategie kulturních a kreativních odvětví tak představuje první krok na cestě k využití potenciálu České republiky a kombinuje tři roky práce projektového týmu i poučení ze současné zdravotní krize.

Strategický rámec

Fáze vzniku Strategie KKO

11/2008
schválení Státní kulturní politiky na léta 2009–2014
08/2009
schválení Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2009–2014
2011
zahájení projektu Mapování KKO
04/2015
schválení Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
2015
dokončení projektu Mapování KKO
12/2015
schválení Koncepce podpory umění v České republice na léto 2015–2020
02/2016
schválení Plánu implementace státní kulturní politiky na léta 2009–2014
2017
zahájení vyjednávání o získání prostředků na tvorbu Strategie KKO
2018
získání prostředků z OP Zaměstnanost – rozhodnutí o tvorbě Strategie KKO
05/2018
zahájení prací na projektu Strategie KKO
04/2019
dokončení Analýzy zacílení finančních prostředků
06/2019
dokončení kvalitativní analýzy KKO a vyhodnocení závěrů Mapování
07/2019
spuštění pilotního projektu Kreativního inkubátoru
07/2020
dokončení Strategie KKO na období 2020–2025 (s výhledem do r. 2030) a Akčního plánu na období 2020–2023

Akce

 • 14 regionálních workshopů
  k analytické části Strategie
 • konference
  Power of Culture
 • Kreativní
  inkubátor
 • 14 regionálních workshopů
  k návrhové části Strategie
 • vzdělávací
  moduly
 • seriál Hrdinové
  KKO
 • mapa příkladů
  dobré praxe

Mapa příkladů dobré praxe

Mapa příkladů dobré praxe z krajů ČR v oblasti kulturních a kreativních odvětví vznikla s cílem inspirovat a přenést zajímavou praxi napříč regiony. Mapa přináší dobrou praxi ze tří sektorů – veřejného, soukromého a specificky z oblasti vzdělávání, které je v oblasti rozvoje KKO klíčové.

Kreativní inkubátor

Kreativní Inkubátor je pilotním projektem plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Proces inkubace ověřil, jaké kompetence jsou pro studenty oborů KKO klíčové pro budoucí uplatnění na trhu práce a jakým bariérám čelí při práci s kulturním dědictvím. Podívejte se na video o procesu, kterým studenti plzeňské Sutnarky prošli a co jim proces inkubace dal.

Oddělení kulturních a kreativních průmyslů na MKČR

Ministerstvo kultury ČR zřídilo v březnu 2021 nové oddělení kulturních a kreativních průmyslů, jehož náplní je systematická podpora rozvoje celého sektoru kulturních a kreativních odvětví (KKO) v ČR. Oddělení je součástí odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů. Cílem tohoto oddělení je nastavit strukturovanou podporu pro další rozvoj KKO formou metodického vedení v rámci státní správy, koordinace strategického ukotvení KKO a předávání lokální praxe i zahraničních zkušeností.

Oddělení bude prosazovat sjednocení přístupu jednotlivých aktérů k tomuto odvětví a také k definici KKO, dále bude zajišťovat pravidelné mapování celého sektoru a podporovat tvorbu strategií KKO na regionální i lokální úrovni. Součástí systematické finanční podpory je plánována také podpora rozvoje lidských zdrojů v oblasti KKO apod.

Hlavní náplň oddělení:

Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou a koordinovat strategické ukotvení KKO v ČR.

Systematicky podporovat rozvoj KKO v ČR, včetně poskytnutí metodického vedení.

Zabezpečit financování rozvoje KKO v ČR.

Zvýšit míru propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky.

Zřídit a vést mezirezortní a rozšířenou pracovní skupinu pro rozvoj KKO v ČR.

Vytvořit a provozovat komunikační portál, který bude hlavním zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost v oblasti KKO, vč. možností podpory.